Ks. Paweł Tarasiewicz

Guest Hall » Ks. Paweł Tarasiewicz

[ORCID ID]

Wybrane publikacje dostępne w Internecie

 

ARTYKUŁY

 • Korelacja prawdy i wolności w ujęciu Karola Wojtyły, „Człowiek w kulturze” 16 (2004), s. 167-184 [LINK]
 • Papież – Polak, w: 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Sikora, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004, s. 265-279 [LINK]
 • Edukacja a naród, w: Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2005, s. 119-127 [LINK]
 • Praca a naród, „Człowiek w kulturze” 17 (2005), s. 59-71 [LINK]
 • Realistyczna krytyka esencjalizmu, „Studia Ełckie” 8 (2006), s. 91-100 [LINK]
 • Polityczne aspiracje narodu, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2006, s. 283-298 [LINK]
 • Podstawowe zadanie filozofii w kulturze, „Człowiek w kulturze” 18 (2007), s. 227-240 [LINK]
 • The Principal Assignment of Philosophy in Culture, „Studia Gilsoniana” 1 (2012), s. 133-146 [LINK]
 • Między polityką a religią – w poszukiwaniu „złotego środka”, w: Polityka a religia, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2007, s. 195-211 [LINK]
 • Between Politics and Religion – In Search of the “Golden Mean”, “Studia Gilsoniana” 1 (2012), s. 117-131 [LINK]
 • Sens wiary religijnej w świetle realizmu filozoficznego, „Studia Ełckie” 9 (2007), s. 67-78 [LINK]
 • Naród wobec rewolucji, „Cywilizacja” 23 (2007), s. 60-70 [LINK]
 • Filozofia kultury polskiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP, „Człowiek w kulturze” 19 (2007), s. 163-177 [LINK]
 • Jan Paweł II wobec ewolucjonizmu, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2008, s. 207-222 [LINK]
 • Nacjonalizm w świetle filozofii kultury, „Studia Ełckie” 10 (2008), s. 97-111 [LINK]
 • Szanse patriotyzmu w „globalnej wiosce”, „Cywilizacja” 27 (2008), s. 40-50 [LINK]
 • Marksistowska koncepcja sprawiedliwości, w: Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2009, s. 107-122 [LINK]
 • „Osoba” jako kryterium badawcze, „Studia Ełckie” 11 (2009), s. 91-101 [LINK]
 • Terroryzm contra terror, w: Terroryzm – dawniej i dziś, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” i Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 219-233 [LINK]
 • Rodzina a naród, „Cywilizacja” 34 (2010), s. 41-48 [LINK]
 • Łacińskie korzenie narodu, czyli zanim o globalizmie, „Człowiek w kulturze” 14 (2002), s. 17-29 [LINK]
 • Ludzka natura a państwo, „Studia Ełckie” 12 (2010), s. 89-100 [LINK]
 • Podmiotowe podstawy afirmacji istnienia Boga w ujęciu Zofii Józefy Zdybickiej, „Studia Ełckie” 12 (2010), s. 101-111 [LINK]
 • Bohater a naród, „Cywilizacja” 35 (2010), s. 48-59 [LINK]
 • Filozofia w wyższych seminariach duchownych, „Człowiek w Kulturze” 21 (2009/2010), s. 139-152 [LINK]
 • Philosophy in Seminaries, „Studia Gilsoniana” 2 (2013), s. 161-173 [LINK]
 • Specyfika Polaków jako narodu, „Cywilizacja” 37 (2011), s. 40-50 [LINK]
 • Rozum i wiara jako źródła wiedzy o Bogu według Zofii J. Zdybickiej USJK, „Studia Ełckie” 13 (2011), s. 51-64 [LINK]
 • Jan Paweł II o totalitaryzmie, w: Totalitaryzm – jawny czy ukryty?, red. P. Jaroszyński, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, ks. P. Tarasiewicz, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” i Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 223-238 [LINK]
 • Jan Paweł II jako rzecznik humanizmu, w: Geniusz Bł. Jana Pawła II, red. ks. P. Artemiuk, ks. J. Kotowski, Łomża 2011, s. 85-98 [LINK]
 • Suwerenność narodowa. Próba interpretacji filozoficznej, „Cywilizacja” 40 (2012), s. 28-38 [LINK]
 • Kultura i cywilizacja - próba korelacji, „Roczniki Kulturoznawcze” 2 (2011), s. 71-88 [LINK]
 • Pseudoautorytet zdemaskowany, „Człowiek w kulturze” 22 (2011/2012), s. 101-114 [LINK]
 • Some Philosophical Remarks on Educating Genuine Leaders, Studia Ełckie” 14 (2012), s. 57-67 [LINK]
 • Państwo prawa i suwerenność człowieka, w: Od sprawiedliwości do państwa prawa, red. S. Kowolik, Tarnowskie Góry 2012, s. 11-20 [LINK]
 • Istota demoralizacji w świetle realizmu filozoficznego, „Cywilizacja” 44 (2013), s. 21-31 [LINK]
 • Świadectwo jako wyraz tożsamości chrześcijańskiej (kilka uwag filozoficznych), w: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, red. ks. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, ks. S. Strękowski, Wydawnictwo „Adalbertinum”, Ełk 2013, s. 9-26 [LINK]
 • Migracje a drenaż mózgów, „Człowiek w Kulturze” 23 (2013), s. 145-160 [LINK]
 • La universidad Católica: ¿por qué Católica?, ¿por qué universidad?, tłum. C. Yoris Villasana, „Cuadernos UCAB” 11 (2013), s. 15-28 [LINK]
 • Uniwersytet katolicki: dlaczego uniwersytet, dlaczego katolicki?, w: Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, red. ks. T. Duma, A. Maryniarczyk SDB, P. Sulenta, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydział Filozofii KUL, Lublin 2014, s. 283-296 [LINK]
 • Władza polityczna jako służba. Uwagi na kanwie myśli św. Tomasza z Akwinu, w: In rebus divinis atque humanis servire – Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, red. Ks. W. Guzewicz i in., Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, s. 491-509 [LINK]
 • The Servient Character of Political Power According to St. Thomas Aquinas, “Studia Gilsoniana” 3 (2014), s. 399-413 [LINK]
 • Recovering Philosophy as the Love of Wisdom: A Contribution of St. John Paul II, “Studia Gilsoniana” 5 (2016) nr 1, s. 269-281 [LINK]
 • The Common Sense Personalism of St. John Paul II (Karol Wojtyła), „Studia Gilsoniana” 3/supplement (2014), s. 619-634 [LINK]
 • State vs. God: On an Atheistic Implication of European Statism, “Studia Gilsoniana” 4 (2015) nr 3, s. 333-342 [LINK]
 • Gilson, Krapiec and Christian Philosophy Today, “Studia Gilsoniana” 4 (2015) nr 4, s. 381-392 [LINK]
 • Suwerenność i własność w świetle realizmu filozoficznego, „Cywilizacja” 55 (2015), s. 9-17 [LINK]
 • Uczestnictwo jako podstawa życia społecznego w ujęciu Karola Wojtyły, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. Andrzej Maryniarczyk SDB, Paulina Sulenta, ks. Tomasz Duma, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016, s. 417-432 [LINK]
 • Contemplation: If It Makes for Peace, Why Not for Christian Witness Too?, „Studia Gilsoniana” 6 (2017) nr 1, s. 85-96 [LINK]
 • The West: Between Open Society and Clashing Civilizations, „Człowiek w Kulturze” 26 (2016), s. 173-186 [LINK]
 • Naród, wychowanie i rodzina, w: Pedagogika rodziny. Podejście systemowe, t. 2: Wychowanie rodzinne, red. M. Marczewski i in., Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Gdańsk 2017, s. 661-670 [LINK]
 • Dobro wspólne z perspektywy personalizmu filozoficznego, w: Polityka: od Niccolo Machiavellego do Jana Pawła II, red. S. Kowolik, Fundacja Kolpinga, Tarnowskie Góry 2017, s. 77-87 [LINK]
 • Sylwetki wielkich Polaków: Jacek Woroniecki OP, „Studia Ełckie” 9 (2007), s. 363-368 [LINK]
 • Karl Marx: Rousseau’s powerful ally, w: Actas del Congreso Internacional: ¿Una sociedad despersonalizada? Propuestas educativas, red. E. Martínez, Editorial Balmes, Barcelona 2012, s. 153-159 [LINK]
 • Spór o naród. Próba typologii stanowisk, w: Państwo-Kościół-Naród, red. Stanisław Kowolik, Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga, Tarnowskie Góry 2018, s. 29-37 [LINK]
 • John Paul II on Totalitarianism: A Timeless Lesson, w: La humildad del maestro, red. Pedro García Casas i Antonio R. Miñón Sáenz, Ediciones Encuentro, Madrid 2019, s. 440-451 [LINK]
 • Kultura miłosierdzia, w: Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie, red. Tomasz Duma i in., Wydawnictwo Academicon, Lublin 2020, s. 855–869 [LINK]

 

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE

 • Nacjonalizm, w: Encyklopedia „białych plam”, t. XII, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003, s. 242-246 [LINK]
 • Naród a cywilizacje, w: Encyklopedia „białych plam”, t. XII, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003, s. 307-314 [LINK]
 • Naród polski, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 215-220 [LINK]

 

PRACE TRANSLATORSKIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • Hugh McDonald, Globalizm contra dystrybutyzm, „Człowiek w kulturze” 14 (2002), s. 145-156 [LINK]
 • David M. Kaplan, GMO, WTO i bezpieczeństwo żywności, „Człowiek w kulturze” 14 (2002), s. 157-165 [LINK]
 • Peter A. Redpath, 11 września 2001 i „duch” Awerroesa, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, P. Skrzydlewski, P. Gondek, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2003, s. 43-56 [LINK]  
 • Phillip H. Wiebe, Znak czasu - Całun Turyński, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, P. Skrzydlewski, P. Gondek, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2003, s. 199-219 [LINK]
 • Peter A. Redpath, Sofistyka i nowoczesne państwo zachodnie, „Człowiek w kulturze” 15 (2003), s. 349-361 [LINK]
 • Peter A. Redpath, Dwa oblicza technologii: przejaw kultury czy narzędzie dyktatury, w: Kultura wobec techniki, red. P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2004, s. 31-44 [LINK]
 • John Deely, Skoro można przeszczepić serce, to dlaczego nie duszę?, w: Kultura wobec techniki, red. P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2004, s. 91-111 [LINK]
 • Peter A. Redpath, Postmodernistyczna Europa na rozdrożu, „Człowiek w kulturze” 16 (2004), s. 15-29 [LINK]
 • Peter A. Redpath, Filozofia edukacji elementarnej, w: Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2005, s. 23-31 [LINK]
 • Peter A. Redpath, Godność pracy w ujęciu Hezjoda – współczesne refleksje, „Człowiek w kulturze” 17 (2005), s. 19-31 [LINK]
 • Brendan Sweetman, Chrześcijański polityk we współczesnym świecie?, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2006, s. 61-76 [LINK]
 • Armand A. Maurer CSB, Wprowadzenie do «Terroru roku dwutysięcznego» Étienne Gilsona, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2006, s. 385-392 [LINK]
 • Étienne Gilson, Terror roku dwutysięcznego, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2006, s. 393-411 [LINK]
 • Curtis Hancock, Filozofia a walka o duszę cywilizacji Zachodu, „Człowiek w kulturze” 19 (2007), s. 317-330 [LINK]
 • Peter A. Redpath, Fundamentalizm darwinowski, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2008, s. 93-103 [LINK]
 • Brendan Sweetman, Między religią a ewolucją: cztery błędy pospolite, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2008, s. 359-370 [LINK]
 • Curtis L. Hancock, Étienne Gilson o zadaniach filozofii XXI w., „Studia Ełckie” 10 (2008), s. 417-427 [LINK]
 • Thomas A. Michuad, Demokracja potrzebuje religii, „Człowiek w Kulturze” 20 (2008), s. 101-111 [LINK]
 • Curtis L. Hancock, Amerykańskie społeczeństwo demokratyczne w ocenie Amerykanina, „Człowiek w Kulturze” 20 (2008), s. 113-130 [LINK]
 • Robert A. Delfino, Problem natury i zła w świetle prac I. Kanta, „Człowiek w Kulturze” 20 (2008), s. 237-257 [LINK]
 • Peter A. Redpath, Nieświęta Trójca współczesnego terroryzmu: utopijne marzenia, samoofiarowanie i systemowe zło, w: Terroryzm - dawniej i dziś, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” i Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 33-41 [LINK]
 • Curtis L. Hancock, Uniwersytet amerykański zdemaskowany, „Człowiek w Kulturze” 21 (2009/2010), s. 35-55 [LINK]
 • Ralph McInerny, Dlaczego jestem tomistą?, „Człowiek w Kulturze” 21 (2009/2010), s. 195-206 [LINK]
 • Jude P. Dougherty, Umiarkowany islam, „Człowiek w Kulturze” 21 (2009/2010), s. 215-227 [LINK]
 • Anthony Cirelli, Jak liberalizm szkodzi katolicyzmowi w Ameryce?, w: Totalitaryzm - jawny czy ukryty?, red. P. Jaroszyński, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, ks. P. Tarasiewicz, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” i Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 183-202 [LINK]
 • Peter A. Redpath, Natura autorytetu demokratycznego, „Człowiek w kulturze” 22 (2011/2012), s. 115-126 [LINK]
 • Richard J. Fafara, Zmiana „tonu” w Gilsona pojęciu filozofii chrześcijańskiej, „Studia Gilsoniana” 1 (2012), s. 15-28 [LINK]
 • Peter A. Redpath, Globalizacja, nacjonalizm i współczesne problemy imigracyjne Stanów Zjednoczonych, „Człowiek w Kulturze” 23 (2013), s. 47-61 [LINK]
 • Curtis L. Hancock, Dlaczego Gilson? Dlaczego teraz?, „Studia Gilsoniana” 2 (2013), s. 7-20 [LINK]
 • James P. Kelly, Życie, wolność i dążenie do szczęścia: refleksje o multikulturalizmie w Ameryce, „Człowiek w Kulturze” 24 (2014), s. 137-148 [LINK]
 • Peter A. Redpath, Współczesna nauka a totalitaryzm: znaczenie dla KUL, polskiego Narodu i Zachodu, „Człowiek w Kulturze” 25 (2015), s. 19-26 [LINK]
 • Richard Fafara, Polska 1979-1989. Polski papież i amerykański prezydent, „Człowiek w Kulturze” 25 (2015), s. 151-182 [LINK]